Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Prijsvragen en Promotionele Acties Sony Music Entertainment Netherlands BV

Artikel 1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deelname aan alle prijsvragen en promotionele acties van Sony Music Entertainment Netherlands BV (hierna: Sony Music), Overhoeksplein 29, 1031 KS, Amsterdam, Nederland, onder meer op haar website www.sonymusic.nl en daaraan gerelateerde websites conform de Code Promotionele Kansspelen van toepassing op promotionele kansspelen. Naast deze algemene voorwaarden zijn de specifieke spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan een Actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de specifieke spelvoorwaarden, die in aanvulling op deze algemene spelvoorwaarden van toepassing zijn. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling die is opgenomen in de specifieke spelvoorwaarden van een bepaalde Actie, heeft deze specifieke bepaling voorrang.

Artikel 2. Vereisten voor deelname

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van medewerkers en bestuurders van Sony Music en aan haar gelieerde ondernemingen evenals hun gezinsleden en vertegenwoordigers en/of ondernemingen waar Sony Music met betrekking tot enige Actie op zelfstandige basis mee samenwerkt, zoals distributeurs en reclame- en promotiebureaus, groepen, clubs of organisaties.

Elke natuurlijke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan een bepaalde wedstrijd. Enkel de eerste deelname zal worden geaccepteerd.

Elke persoon kan slechts 1 prijs per maand winnen. Na het winnen van een prijs ben je dus ook automatisch een maand uitgesloten van deelname aan een wedstrijd. Indien de deelnemer dit verbod negeert zal zijn deelname als ongeldig worden bestempeld en zal een eventueel gewonnen prijs (in deze termijn van een maand) niet toegekend worden.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Sony Music heeft te allen tijde het recht een deelnemer te vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren, welke binnen 30 (dertig) dagen dient te worden overgelegd. Daarnaast kan Sony Music de deelnemer verzoeken nadere persoonsgegevens te verstrekken (zoals adres, telefoonnummer en naam ouder of voogd) teneinde te verifiëren of een deelnemer de toestemming heeft van diens ouder of voogd voor deelname aan de Actie. Sony Music houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige die niet onmiddellijk of binnen een door Sony Music opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overleggen van de wedstrijd uit te sluiten van deelname en een eventuele prijs niet uit te reiken of –keren.

Sony Music heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige, stuitende of misleidende gegevens, of informatie die in strijd is/zijn met de wet heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Voor elke Actie waarbij de prijs bestaat uit een reis, geldt een leeftijd van 18 jaar of ouder en dient de deelnemer in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten en andere reisbenodigdheden. Reisverzekering, maaltijden, dranken, excursies, grondvervoer, fooien, gebruik van telefoon, fax en internet en alle overige hier niet gespecificeerde uitgaven zijn – tenzij anders aangegeven bij de betreffende Actie – volledig voor de verantwoordelijkheid en rekening van de winnaar. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt. Op de vliegreizen zijn de voorwaarden en de beschikbaarheid van de betreffende vliegmaatschappij en - indien van toepassing - het hotel van toepassing.

Indien bij een dergelijke Actie aangegeven is dat deelnemers jonger dan 18 jaar mogen zijn, is de toekenning van een dergelijke prijs aan de volgende voorwaarden verbonden:

a. Op verzoek van Sony Music zal de ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger van de winnaar en van ieder ander kind dat met de winnaar meereist binnen zeven (7) dagen na een zodanig verzoek, Sony Music schriftelijk meedelen dat deze ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger:

(i) de winnaar tijdens deze reis zal vergezellen; (ii) geen andere minderjarige toestemming verleent om met hen mee te reizen, tenzij de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige Sony Music daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld; (iii) volledig en exclusief verantwoordelijk is voor alle minderjarigen in verband met deze reis; (iv) op zorgvuldige en verantwoordelijke wijze toezicht zal houden op de minderjarige(n) gedurende de reis.

Deze schriftelijke verklaring dient de naam of namen van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), een telefoonnummer, een handtekening, een adres en/of geldig e-mailadres te bevatten en dient verifieerbaar te zijn als zijnde geschreven door deze ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Sony Music behoudt zich het recht voor zodanige verklaring te controleren, en de ouder of wettelijke vertegenwoordiger is gehouden Sony Music daarbij de benodigde medewerking te verlenen.

b. Indien in de specifieke spelvoorwaarden van een Actie staat dat een bepaald aantal kinderen en/of een bepaald aantal volwassenen op bepaalde data op reis dient te gaan, is de toekenning van de prijs afhankelijk van het opgegeven aantal volwassenen en/of kinderen dat beschikbaar is voor de reis op de betreffende datum.

c. Sony Music behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het reisarrangement voor elke Actie, ongeacht de reden.

d. De winnaar, en indien van belang alle personen die met de winnaar meereizen, dient of dienen Sony Music op verzoek daartoe afdoende bewijs te overleggen dat hij of zij beschikt over geldige paspoorten, visa en andere reisdocumenten die voor deze reis vereist zijn, en Sony Music behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te vragen die zij naar haar eigen oordeel van toepassing acht.

Artikel 3. Wijze van deelname

De termijn waarbinnen deelname mogelijk is, de wijze waarop aan de Actie kan worden deelgenomen alsmede de wijze waarop de prijswinnaars worden aangewezen staan vermeld in de specifieke spelvoorwaarden van de betreffende Actie. Tenzij anders aangegeven in de specifieke spelvoorwaarden, zijn aan deelname geen kosten verbonden. Sony Music is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van inzendingen.

Sony Music zal in redelijkheid alles in het werk stellen om winnaars telefonisch, per e-mail of schriftelijk binnen een redelijke termijn na de sluitingsdatum van een Actie op de hoogte te stellen van de uitslag van de Actie.

In principe worden prijswinnaars gemaild op het door hun achtergelaten adres. Hierna dient de prijswinnaar(s) binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 4 (vier) weken schriftelijk te reageren. Als de prijswinnaar niet binnen 4 (vier) weken vanaf het moment van de eerste bekendmaking gereageerd heeft, vervalt de prijs automatisch en wordt er een nieuwe prijswinnaar getrokken. Sony Music is niet verplicht te melden dat de prijs is komen te vervallen.

Indien deelname aan enige Actie met zich meebrengt dat de deelnemer een foto, tekening, compositie, tekstlijn en dergelijke materialen dient in te zenden, verklaart en garandeert de deelnemer dat hetgeen hij/zij aan Sony Music ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt. Sony Music heeft het recht ingezonden materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (zij vermoedt dat) deze dit wel is. De deelnemer vrijwaart Sony Music voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De deelnemer draagt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten in hun meest volledige wettelijke omvang op het ingezonden materiaal uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Sony Music zonder daartoe aanspraak te maken op enige vergoeding en/of naamsvermelding.

Artikel 4. Nederland

Sony Music zal prijzen alleen binnen Nederland (laten) bezorgen. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijke geval kan de aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet (of niet op tijd) wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

Artikel 5. Prijzen

De te winnen prijzen alsmede het totale aantal te winnen prijzen staan telkens vermeld in de specifieke spelvoorwaarden van de betreffende Actie. Er wordt geen vervangende prijs aangeboden, het is niet toegestaan een prijs over te dragen aan derden en prijzen mogen niet worden ingewisseld voor contant geld behalve door Sony Music, die het recht behoudt om de prijs naar eigen goeddunken in te wisselen voor een prijs van gelijke of hogere waarde.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om prijzen uit te keren zoals deze zijn vermeld, is Sony Music niet verantwoordelijk voor veranderingen aan en/of vervanging van prijzen die het gevolg zijn van wijzigingen aan de kant van de fabrikant, leverancier, adverteerder of sponsor. Voor alle prijzen geldt dat deze beschikbaar zijn zolang de voorraad van de producten die voor een Actie ter beschikking zijn gesteld, strekt.

Sony Music stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze zich op dat moment verkeren. Sony Music is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Eventuele (inkomsten)belasting die in verband met prijzen moet worden betaald, komt voor rekening van de betreffende winnaar. Echter, indien de prijzen bestaan uit geld, zal Sony Music de over die prijs verschuldigde kansspelbelasting inhouden, daarvan aangifte doen en deze afdragen. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Alle beslissingen over de identiteit van de winnaar(s) van een Actie zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Er bestaat geen mogelijkheid tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan noch kan er over de uitslag worden gecorrespondeerd met enige natuurlijke persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de beoordeling van inzendingen of anderszins belast met de controle van een dergelijke Actie.

Artikel 6. Persoonsgegevens
(zie ook het meest recente privacy regelement van Sony Music op http://sonymusic.nl/privacy/)

De winnaars zullen op verzoek van de aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten met betrekking tot de betreffende Actie, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. (indien van toepassing)

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. De aanbieder mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Alle deelnemers aan een Actie en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), alle prijswinnaars en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), en voor zover van belang iedere andere persoon die in een prijs deelt of eraan deelneemt en hun wettelijke vertegenwoordiger(s), gaan er - middels het toesturen van hun inzending en/of aanvaarding van (deelname aan) de prijs - mee akkoord dat Sony Music geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de Actie en de toekenning van de prijzen daarvan, met inbegrip van, zonder enige beperking, elke aansprakelijkheid met betrekking tot iedere activiteit die volgend op de toekenning van een prijs wordt ondernomen, waaronder ook die activiteiten welke samenhangen met reisarrangementen of accommodaties die hen ter beschikking worden gesteld.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Sony Music aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Sony Music openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Sony Music niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Sony Music in het leven roepen. Sony Music is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Sony Music is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Sony Music is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. Deelnemer vrijwaart Sony Music van aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) in verband met een niet-nakoming van deze Algemene Voorwaarden of de Specifieke Spelvoorwaarden, of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

 Sony Music is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar. Sony Music is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de Actie.

Artikel 8. Geschillen

Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op geschillen inzake de naleving van de Algemene Voorwaarden of de Specifieke Spelvoorwaarden. Geschillen voortvloeiend uit deze ‘Algemene Voorwaarden of de Specifieke Spelvoorwaarden’ zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 9. Overige bepalingen

Sony Music behoudt zich het recht de Actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de Sony Music worden aangepast.